Black Friday

Mybelka.cz


Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje při využívání našich produktů a služeb.

Správce údajů
Správcem Vašich osobních údajů je společnost mybelka s.r.o., IČO: 09126872, se sídlem č.p. 1053, 739 94 Vendryně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedená u Krajského soudu v Ostravě., oddíl C 82117. (dále jen: „mybelka”).

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů mybelkou se, prosím, obraťte na e-mail: ahoj@mybelka.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Rozsah zpracovávaných údajů je následovný:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefon. 

Zdrojem těchto osobních údajů jste vy.

Proč zpracováváme Vaše údaje a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v první řadě za účelem vyřízení Vaší objednávky a k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mybelkou. Vyžadované osobní údaje jsou totiž nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu uzavřít či ji naplnit. Právním důvodem tohoto zpracování je tedy plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Vaše osobní údaje taky zpracováváme za marketingovými účely, tj. zasílání newsletterů, novinek apod. V tomto případě je právním důvodem zpracování Váš souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.)

Vaše osobní údaje taky mohou být zpracovávány za účelem plnění povinností mybelky vůči státu. V tom případě je právním důvodem zpracování plnění právní povinnosti (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Mybelka uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

V případě, že právním důvodem zpracování je Váš souhlas, pak do doby, než je tento souhlas odvolán, nejdéle však 10 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů mybelka Vaše osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé mybelky)

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv mybelka využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Twisto, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů mybelky a nesmí je využít jinak. Mezi zpracovatele patří:

 • osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • osoby zajišťující marketingové služby,
 • osoby zajišťující účetnictví.

S ohledem na možné změny v osobách dalších příjemců v řadě Vám konkrétní osoby příjemců budou sděleny na žádost.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

Jaká jsou Vaše práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail mybelky ahoj@mybelka.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Jak Vaše údaje chráníme?

Mybelka chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů. 

Mybelka používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze mybelka nebo její zaměstnanci či subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu.

Závěrečná ustanovení

Mybelka uvádí, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a že nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020